§1 Regulamin  / Warunki standardowe korzystania z platformy Portal Klienta.

 

 1. W ramach istniejących stosunków umownych firma  CWS-boco Polska sp. z o.o. (zwanej dalej „CbPL”) zezwala swoim klientom w Polsce  na dostęp do bieżących list użytkowników odzieży, list produktów, zgłaszanie wad poszczególnych sztuk oraz rejestrację i wycofywanie użytkowników odzieży za pośrednictwem niniejszej platformy. W ramach tej usługi klienci mogą również za pośrednictwem platformy Portal Klienta przedkładać oświadczenia woli, zgodnie z poniższymi warunkami.
   
 2. Użytkownikiem może być klient lub osoba przez niego upoważniona (zwany/-a dalej „użytkownikiem”). Klient ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie, jak również za zachowanie wszelkich osób przez siebie upoważnionych. Oświadczenia woli przedłożone przez użytkownika są bezpośrednio wiążące dla klienta.
   
 3. Użytkownik nie jest upoważniony do domagania się, aby paltforma Portal Klienta (PK)   był stale dostępny. Opcja sporządzania oświadczeń woli za pośrednictwem portalu PK  stanowi jedynie uzupełnienie istniejącej możliwości telefonicznego skontaktowania się z centrum obsługi klienta. W przypadku, gdyby portal PK  nie był dostępny, użytkownik nadal może w każdej chwili telefonicznie skontaktować się z centrum obsługi klienta.
   
 4. Korzystając ze wspomnianej usługi, użytkownik akceptuje poniższe warunki korzystania. Niniejszym odrzuca się wszelkie warunki własne użytkownika. Inne umowy muszą zostać potwierdzone na piśmie przez spółkę CbPL. Wspomniane warunki korzystania stosuje się razem z postanowieniami kontraktu zawartego między spółką CbPL  a klientem (w tym z warunkami standardowymi).
   
 5. Oświadczenie woli nie jest uznane za zaakceptowane, dopóki nie zostanie zrealizowane przez spółkę CbPL . Odbiór automatycznie generowanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem nie jest równoważny z akceptacją oświadczenia woli.

 

§ 2 Wymagania techniczne / dostęp

 

 1. Aby korzystać z platformy PK, użytkownik musi mieć dostęp do Internetu.
 1. Aby zalogować się na stronie internetowej online.cws-boco.pl, użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Podstawą logowania jest adres email oraz hasło wpisane w ten formularz.
 1. Dane wymieniane za pośrednictwem strony internetowej online.cws-boco.pl są chronione certyfikatem SSL, dzięki któremu portal   zapewnia bezpieczny transfer danych za pomocą 128-bitowego klucza.

 

§ 3 Ograniczenia korzystania

 

Użytkownikowi zezwala się na przedkładanie jedynie oświadczeń woli dostarczonych przez portal CbPL  i objętych postanowieniami istniejącego stosunku umownego między użytkownikiem a spółką CbPL. Spółka CbPL nie akceptuje żadnych oświadczeń woli, które są sprzeczne z postanowieniami stosunku umownego z użytkownikiem.

 

§ 4 Obowiązek dochowania należytej staranności przez użytkownika

 

 1. Użytkownik winien:

  a) zachować w tajemnicy swój login i hasło, a także chronić je przed dostępem ze strony nieupoważnionych osób trzecich;

  b) zmienić hasło natychmiast w przypadku podejrzenia, że nieupoważnione osoby trzecie uzyskały informacje o tym haśle;

  c) sprawdzić wprowadzone dane, aby upewnić się, że są kompletne i poprawne;

  d) sprawdzić, czy oświadczenia woli zaakceptowane i zrealizowane przez spółkę CbPL są prawidłowe (np. na podstawie późniejszej faktury).
   
 2. W przypadku, gdyby osoby upoważnione przez klienta do korzystania ze wspomnianej platformy straciły takie upoważnienie z powodów operacyjnych, klient musi upewnić się, że taka osoba przekazała mu swoje dane potrzebne do zalogowania i udzieliła mu pełnych informacji o wszelkich sporządzonych oświadczeniach woli.
   
 3. Klient, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, iż osoba upoważniona przez niego nie jest już uprawniona do korzystania ze wspomnianej usługi, poinformuje spółkę CbPL o tym fakcie na piśmie.

 

§ 5 Blokada / usunięcie loginu

 

 1. Spółka CbPL zastrzega sobie prawo do wysyłania do użytkownika w regularnych odstępach czasu automatycznie generowanych wiadomości e-mail z zapytaniem, aby sprawdzić, czy użytkownik nadal aktywnie korzysta z portalu klienta . Spółka CbPL zastrzega sobie również prawo do zablokowania nieaktywnych danych logowania do czasu ich celowej reaktywacji.
   
 2. Spółka CbPL zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do portalu  , w szczególności po otrzymaniu powiadomienia o rozwiązaniu stosunku umownego ze spółką CbPL, jak również w przypadku podejrzenia, gdy uzasadnione podejrzenie jest wystarczające, i/lub okoliczności wskazujących na nadużycie związane z korzystaniem ze strony online.cws-boco.pl  (np. w celu ominięcia postanowień kontraktu).
   
 3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia loginu. W tym celu użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail z żądaniem usunięcia loginu na poniższy adres e-mail:  rejestracja@cws-boco.pl
   
 4. Spółka CbPL usunie login użytkownika z chwilą rozwiązania stosunku umownego.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 

Spółka CbPL jest odpowiedzialna wyłącznie za szkody będące wynikiem elektronicznej transmisji danych w następujących przypadkach:

a) Spółka CbPL  jest odpowiedzialna za wszelkie szkody powstałe w wyniku celowego działania lub rażącego zaniedbania. Dotyczy to również celowego działania lub rażącego zaniedbania ze strony przedstawicieli  spółki CbPL. Jeśli spółce CbPL nie udowodniono celowego naruszenia obowiązków, odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do typowych przewidywalnych szkód.

b) W przypadku zawinionego naruszenia podstawowego obowiązku spółka CbPL poniesie odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami. Jednakże, w takich przypadkach odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do typowych przewidywalnych szkód.

c) Regulamin  nie ma wpływu na odpowiedzialność z tytułu zawinionej utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również na obowiązkową odpowiedzialność przewidzianą przez niemieckie prawo w zakresie odpowiedzialności za produkt.

d) O ile nie zawarto żadnych innych porozumień różniących się od powyższego, wyklucza się wszelką inną odpowiedzialność.

 

§ 7 Postanowienia  końcowe

 

 1. Dane personalne powstałe w ten sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji umowy. W pozostałych kwestiach odsyła się do oświadczenia spółki CbPL o prywatności danych.
   
 2. Stosuje się również standardowe warunki korzystania ze wspomnianej strony internetowej.
   
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków korzystania było nieważne lub straciło moc prawną, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy są zobowiązane zamienić nieważne postanowienia na postanowienia jak najbliższe zamierzonemu celowi biznesowemu postanowień unieważnionych. Powyższe stosuje się również odpowiednio w przypadku jakichkolwiek pominięć.
   

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej , za wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).   Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sądy Powszechne w Łodzi.